ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

รายละเอียด

โครงสร้างองค์กร

รายละเอียด

 

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

รายละเอียด

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

รายละเอียด

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2580)

รายละเอียด

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

 

ทำเนียบผู้บริหาร

รายละเอียด

คณะศึกษาดูงานจาก ทีมสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด

บทความของผู้อำนวยการ

รายละเอียด

 

รมช.กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมโรงพยาบาล

รายละเอียด

ประวัติโรงพยาบาล

รายละเอียด