การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล
รูปภาพ รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ว/ด/ป :08/04/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ว/ด/ป :07/06/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ว/ด/ป :12/05/2021

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ว/ด/ป :20/04/2021

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ว/ด/ป :08/04/2021

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ว/ด/ป :29/03/2021

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ว/ด/ป :16/03/2021

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน 1รายการ

ว/ด/ป :10/03/2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

ว/ด/ป :29/01/2021

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

ว/ด/ป :25/01/2021

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก

ว/ด/ป :04/03/2020