การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน 1รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง :

10/03/2021

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน 1รายการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน 1รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง :

10/03/2021

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน 1รายการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน 1รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง :

10/03/2021

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน 1รายการ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย