การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง :

16/03/2021

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง :

16/03/2021