ชื่อหัวข้อ : ITA2566

รายละเอียด :

ชื่อหัวข้อ : ITA โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

รายละเอียด :

MOIT1


1.1บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 คำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2.

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 


MOIT2


1.2 นโยบายของผู้บริหาร

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

16. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้อง

17.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

 


MOIT3


1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 


MOIT4


1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

1.4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

1.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 


MOIT5

     1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

     2.1ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565

     2.2ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

     2.3ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

     3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

     1.บันทึกขอขึ้นเวป

     1.สขร.1 (มกราคม 2566)

     2.สขร.1 (กุมภาพันธ์ 2566)

     3.สขร.1(มีนาคม 2566)

     4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 


MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1.1บันทึกข้อความลงนามนโยบาย(65)

     1.2นโยบายบริหารงานบุคคล(65)

     1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

     2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากร

     2.2 แผนการบริหารทัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีง

     2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 


MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติ

     2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

     3.หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ

     4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

 


MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

     1.1บันทึกข้อความขออนุมัติ

     1.2โครงการการอบรม เรื่อง

     2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

     3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

     4.มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

     5.ภาพกิจกรรมระบุ วันที่ เวลา สถานที่

      6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์


MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

     1คู่มือรับเรืองร้องเรียนทั่วไป

     2คู่มือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     3.หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน

     4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

 


MOIT10

     1. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

     2.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติ

     2.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์


MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

     1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ

     2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการป้องกัน

     3.หนังสือแจ้งเวียน

     4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน

 


MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

     1.บันทึกรายางานรับทราบการประเมิน

     2.รายงานการประเมิน

     3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประเมิน


MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

     1.บันทึกลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

     2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ

     3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุสิ้นเปลือง

     4.หนังสือแจ้งเวียน

     5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน

 


MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1บันทึกข้อความ

     2.1บันทึกข้อความ

     2.2แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

     2.3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน

     2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

     3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน

 


MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1.1หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

     1.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกัน

     1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

     2.1หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

     2.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

     2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

 


 

MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

     1.บันทึกข้อความ

     2.รายงานการประชุม

     3.รายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

     4.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

     5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

 


MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

     1.ขออนุมัติลงนามในประกาศ

     2.แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     3.แจ้งเวียนการใช้กรอบแนวทางการป้องกัน

     4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน


MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1.ขออนุมัติลงนามในประกาศ

     2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ

     3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

 


MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

      1.1บันทึกข้อความขออนุมัติ

      1.2โครงการการอบรม เรื่อง

      2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

      3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

     4.มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

     5.ภาพกิจกรรมระบุ วันที่ เวลา สถานที่

     6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

 


MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

     1.บันทึกข้อความ

     2.ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3

     3.กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     4.ภาพถ่ายกิจกรรมระบุวันที่ เวลา สถานที่จัด

     5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

 


MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

     1.บันทึกข้อความ

     2. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขป้องกัน

     3.แจ้งเวียนประกาศ


 


MOIT22


จำนวนการเข้าชม 2409 ครั้ง