ชื่อหัวข้อ : ITA โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

รายละเอียด :

MOIT1


1.1บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 คำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2.

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 


MOIT2


1.2 นโยบายของผู้บริหาร

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

16. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้อง

17.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

 


MOIT3


1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 


MOIT4


1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

1.4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

1.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 


MOIT5

     1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

     2.1ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565

     2.2ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

     2.3ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

     3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

     1.บันทึกขอขึ้นเวป

     1.สขร.1 (มกราคม 2566)

     2.สขร.1 (กุมภาพันธ์ 2566)

     3.สขร.1(มีนาคม 2566)

     4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ไตรมาส3

      1.บันทึกขอขึ้นเวป

      2.1.สขร.1 (เมษายน 2566)

      2.2.สขร.1 (พฤษภาคม 2566)

      2.3.6.สขร.1 (มิถุนายน 2566)

      3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ไตรมาสที่ 4

      1.บันทึกขอขึ้นเวป

      2.1.สขร.1 (ก.ค.66)

      2.2.สขร.1 (ส.ค.66)

      2.3.สขร. 1 (ก.ย.66)

      3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     1.1บันทึกข้อความลงนามนโยบาย(65)

     1.2นโยบายบริหารงานบุคคล(65)

     1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

     2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากร

     2.2 แผนการบริหารทัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีง

     2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 


MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติ

     2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

     3.หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ

     4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน

ไตรมาส3

      1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติ

      2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

      3.หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

      4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

     1.1บันทึกข้อความขออนุมัติ

     1.2โครงการการอบรม เรื่อง

     2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

     3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

     4.มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

     5.ภาพกิจกรรมระบุ วันที่ เวลา สถานที่

      6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์


MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

     1คู่มือรับเรืองร้องเรียนทั่วไป

     2คู่มือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     3.หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน

     4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

 


MOIT10

     1. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

     2.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติ

     2.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

ไตรมาสที่ 4

     1. บันทึกข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

     2.1สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงาน

     2.2สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริต

     3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์


MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

     1.1บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

     1.2โครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     2.รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรม

     3.รายงานประชุมโครงการ

     4.รายงานสรุปผลโครงการ

     5.ภาพกิจกรรม

     6.บันทึกข้อความขออนุมัติ

     7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 


MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

     1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ

     2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการป้องกัน

     3.หนังสือแจ้งเวียน

     4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 4

      1.บันทึกข้อความรายงานผล

      2.รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

      3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน


MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

     1.บันทึกรายางานรับทราบการประเมิน

     2.รายงานการประเมิน

     3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประเมิน


MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

     1.บันทึกลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

     2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ

     3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุสิ้นเปลือง

     4.หนังสือแจ้งเวียน

     5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน

 


MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1บันทึกข้อความ

     2.1บันทึกข้อความ

     2.2แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

     2.3แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน

     2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

     3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน

 


MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1.1หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

     1.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกัน

     1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

     2.1หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

     2.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

     2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่ 4

      1.1.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

      1.2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้อง

      1.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

      2.1.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

      2.2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน

      2.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

      


 

MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

     1.บันทึกข้อความ

     2.รายงานการประชุม

     3.รายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

     4.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

     5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่ 4

     1.บันทึกข้อความและรายงานผล

     2.รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

     3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล


MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

     1.ขออนุมัติลงนามในประกาศ

     2.แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     3.แจ้งเวียนการใช้กรอบแนวทางการป้องกัน

     4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงาน


MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1.ขออนุมัติลงนามในประกาศ

     2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ

     3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่ 4

      1.ขออนุมัติลงนามในประกาศ

      2.รายงานการเรี่ยไรรับของขวัญ

      3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล


MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

      1.1บันทึกข้อความขออนุมัติ

      1.2โครงการการอบรม เรื่อง

      2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

      3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

     4.มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

     5.ภาพกิจกรรมระบุ วันที่ เวลา สถานที่

     6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

 


MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

     1.บันทึกข้อความ

     2.ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3

     3.กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     4.ภาพถ่ายกิจกรรมระบุวันที่ เวลา สถานที่จัด

     5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

 


MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

     1.บันทึกข้อความ

     2. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขป้องกัน

     3.แจ้งเวียนประกาศ

ไตรมาสที่ 4

      1.บันทึกข้อความ

      3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล


 


จำนวนการเข้าชม 4489 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort