ชื่อหัวข้อ : ITA โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

MOIT1

   1.1 บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคนิค

   1.2.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   1.3.มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

   1.4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

   2.1บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

   2.2รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

   2.3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 


MOIT2

1.2 นโยบายผู้บริหาร

1.3โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

1.5กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

5.จริยธรรม จนท ของรัฐ64

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

7.ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13.คู่มือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักแลภารกิจสนับสนุน

16. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน(12 เดือน)

17.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ(12 เดือน)

18.1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

18.2 แผนซื้อจ้างจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปี 67

18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประบจำปีของหน่วยงานปี67

18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประบจำปีของหน่วยงาน

18.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคล


 

MOIT3

1.บันทึกรายงานผู้บริหารและเผยแพร่

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

 


MOIT4

 

   1.1บันทึกข้อความรายงานผล

   1.3 แผนซื้อจ้างจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปี

   1.4.คำสั่งปิดประกาศ

   1.5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

   2.1บันทีกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

   2.2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

   2.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

   3.1หนังสือแจ้งเวียนประกาศ

   3.2แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

   3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

 


MOIT5

    1.บันทึกผู้บริหารลงนามรับทราบ สขร.1

    2.1.รวม สขร. ต.ค.66

    2.2.รวม สขร. พ.ย.66

    2.3.รวม สขร. ธ.ค.66

    3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ไตรมาส2

    1.บันทึกขอขึ้นเวป

    1.สขร. ม.ค.67

    2.รวม สขร. ก.พ.67

    3.รวม สขร. มี.ค. 67

    4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

ไตรมาส3

    1บันทึกขอขึ้นเวป

    2.1.รวม สขร. เม.ย.67

    2.2.รวม สขร. พ.ค.67

    2.3.รวม สขร. มิย. 67

    3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

 

MOIT6

    1.1บันทึกข้อความ

    1.2 นโยบายบริหารงานบุคคล

    1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบ 

    2.2 แผนการบริหารทัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบ

    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT7

    1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี

    2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี(ไตรมาส2 1เม.ย.66)

    3.หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี(ไตรมาส2 1เม.ย.66) 

    4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส3

    1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี

    2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก

    3.หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

    4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT8

    1.1บันทึกข้อความขออนุมัติ

    1.2โครงการการอบรม เรื่อง

    2.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

    3.รายงานผลการอบรมให้ความรู้

    4.ภาพกิจกรรมระบุ วันที่ เวลา สถานที่

    5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

 

MOIT9

    1คู่มือรับเรืองร้องเรียนทั่วไป

    2คู่มือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    3.หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน

    4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

 

MOIT10

    1. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

    2.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

    2.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

 

MOIT11

    1.1บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

    1.2โครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    2.รายงานประชุมโครงการ

    3.รายงานประชุมโครงการ

    4.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

    5.ภาพกิจกรรม

    6.บันทึกข้อความขออนุมัติ

    7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

MOIT12

    1.ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญฯ

    2.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

    3.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการป้องกันการรับสินบน

    4.หนังสือแจ้งเวียน

    5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

 

MOIT13

    1.บันทึกรับทราบรายงานการประเมิน

    2.รายงานการประเมินฯ ของหน่วยงาน

    3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประเมิน

 

MOIT14

    1.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่

    2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ

    3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุสิ้นเปลือง

    4.หนังสือแจ้งเวียน

    5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

 

MOIT15

    1.1บันทึกข้อความ

    1.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    1.3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

    2.1บันทึกข้อความ

    2.2.แผนปฏิบัติการของชมรมจริยธรรม

    2.4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

 

MOIT16

    1.1หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

    1.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันปราบปราม

    1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

    2.1หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

    2.2รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมฯ

    2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

 

MOIT17

    1.บันทึกข้อความ

    2.รายงานการประชุม

    3.บันทึกรายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต

    4.รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

    5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

 

MOIT18

    1.ขออนุมัติลงนามในประกาศ

    2.แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    3.แจ้งเวียนการใช้กรอบแนวทางการป้องกัน

    4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

 

MOIT19

    1.ขออนุมัติลงนามในประกาศ

    2.รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ

    3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

MOIT20

    1.1บันทึกข้อความขออนุมัติ

    1.2โครงการการอบรม เรื่อง

    2.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

    3.รายงานผลการอบรมให้ความรู้

    4.ภาพกิจกรรมระบุ วันที่ เวลา สถานที่

    5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

MOIT21

    1.บันทึกข้อความ

    2.ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 1.1ถึง1.3

    3.กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

    4.ภาพถ่ายกิจกรรมระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

    5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

 

MOIT22

    1.บันทึกข้อความ

    2.คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน

    3.แจ้งเวียนประกาศ


จำนวนการเข้าชม 2228 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort